Υποβολή Ερώτησης
0

Fedora 20 και SSD δίσκος

ερωτηθέν 2014-06-18 10:24:08 -0500

Γενική απεικόνιση NickTux

Τι χρειάζεται να προσέξω όταν κάνω εγκατάσταση το Fedora 20 σε έναν δίσκο SSD ;

  • Υποστηρίζει το Fedora 20 SSD δίσκους;
  • Πρέπει να προβώ σε κάποια χειροκίνητη ρύθμιση ;

  • Το triming υποστηρίζεται;

  • Είναι κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω;
edit retag flag offensive close merge delete
2

απαντημένο 2014-06-19 03:39:20 -0500

Γενική απεικόνιση Nikos Roussos

updated 2014-06-19 07:34:14 -0500

Πέρα απ' το "discard" που αναφέρθηκε για το triming, σημαντικό είναι να απενεργοποιήσεις και το Swap. Για την ακρίβεια να μην δημιουργήσεις καν Swap partition. Η χρήση swap σε SSD θεωρειται "καταστροφική" για τον δίσκο. Αυτό έχει κάποιες παρενέργειες όμως, γιατί όση μνήμη και να έχεις μπορεί κάποια στιγμή να γεμίσει. Οπότε πρέπει να αλλάξεις τη συμπεριφορά του συστήματος σου ώστε να μην χρησιμοποιεί swap files, ακόμα κι αν δεν έχεις φτιάξει partitition.

sysctl vm.swappiness=0
sysctl vm.overcommit_memory=1

για να αποθηκευτούν μόνιμα οι αλλαγές φτιάχνεις το παρακάτω αρχείο:

/etc/sysctl.d/10-ssd.conf

και μέσα βάζεις:

vm.swappiness = 0
vm.overcommit_memory = 1

Για να δεις αν οι αλλαγές έχουν περάσει δίνεις τις ίδιες εντολές χωρίς να δώσεις τιμή:

sysctl vm.swappiness
sysctl vm.overcommit_memory

Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες γι αυτές τις δο ρυθμίσεις: Swappiness και Memory Overcommit

edit flag offensive delete link more

Comments

Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξω, εκτός τo swap partition και το discard ; Αυτά που πρέπει να κάνω δηλαδή είναι να ενεργοποιήσω το discard, μέσω του fstab και να φτιάξω το swap partition όπως περιγράφεις παραπάνω και τέλος;

Γενική απεικόνιση NickTuxNickTux ( 2014-06-20 17:11:31 -0500 )edit
1

απαντημένο 2014-06-18 17:41:20 -0500

Γενική απεικόνιση _r00t-

Βεβαίως αρκεί να κάνεις edit το /etc/fstab και εκεί που λέει πχ "/dev/sda1 / ext4 defaults " το κάνεις "/dev/sda1 / ext4 discard,defaults". επίσης βάλε στο /dev/fstab και ένα "none /tmp tmpfs defaults 0 0" μεγαλώσει η διάρκεια του SSD σου ..

edit flag offensive delete link more

Comments

1

Το /tmp μπαίνει αυτόματα στη RAM απ' την εγκατάσταση, οπότε νομίζω το τελευταίο δεν χρειάζεται.

Γενική απεικόνιση Nikos RoussosNikos Roussos ( 2014-06-19 03:24:31 -0500 )edit
0

απαντημένο 2014-06-22 14:56:10 -0500

Γενική απεικόνιση Nikos Roussos

Κάποιοι προτείνουν και την αλλαγή του I/O scheduler από CFQ, που είναι συνήθως ο default

cat /sys/block/sda/queue/scheduler

σε noop

echo noop > /sys/block/sda/queue/scheduler
edit flag offensive delete link more

Comments

Τρεις υπάρχουν διαθέσιμοι στο Fedora. cfq, deadline και noop. Τώρα δοκιμάζω τον noop να δω πως θα πάει. Την swap την έχω κλείσει τελείως πλέον, δεν μου χρειάζεται (την είχα σε HDD, αλλά και πάλι δεν βλέπω να μου χρειάζεται, τώρα είμαι στις 3 μέρες uptime και η μνήμη πάει μια χαρά).

Γενική απεικόνιση NickTuxNickTux ( 2014-06-22 15:53:11 -0500 )edit

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2014-06-18 10:24:08 -0500

Seen: 227 times

Last updated: Jun 19 '14