Fer una pregunta
1

Quina mena de preguntes es poden fer a ask.fedoraproject.org? [tancada]

preguntat 2015-04-03 16:17:20 -0500

imatge gravatar de papapep

Han de ser relatives exclusivament al sistema operatiu? poden ser de programari que funcioni al seu damunt, tot i no tenir a veure amb el "core" de l'OS?

Gràcies d'avançada.

edita retag flag offensive reopen merge delete

Closed for the following reason s'ha respost la pregunta, es va acceptar la resposta correcta by rbuj
close date 2015-09-27 08:37:12.770560

1 Answer

1

respost 2015-04-03 17:30:11 -0500

updated 2015-04-03 18:00:21 -0500

ask.fedoraproject.org és un espai on els usuaris de Fedora poden plantejar els seus dubtes i/o problemes relacionats amb Fedora, on els usuaris tenen tot el protagonisme ja que ells mateixos també donen les respostes als dubtes plantejats, ens ajudem entre tots. Un tret fonamental de l'ask.fedoraproject.org és el reconeixement de la comunitat, on els usuaris que participen més i els que són reconeguts pels usuaris reben insígnies.

Un dels pilars del Projecte Fedora és el codi obert. El codi obert no tan sols és la compartició del codi font dels programes, és una manera de viure, d'entendre la vida i el món que ens envolta. Per aquest motiu es poden plantejar tot tipus de preguntes sempre que estiguin relacionades amb Fedora o sobre l'ús d'aquesta eina.

Un altre punt a tenir en compte, és que podem considerar a ask.fedoraproject.org com una base de dades de coneixement sobre Fedora, el sistema operatiu de codi obert del Projecte Fedora. On podem cercar-hi el nostre dubte i/o problema per veure si un altre usuari ja el va plantejar i un altre usuari el va respondre. Si una pregunta té més d'una possible resposta tots els usuaris poden votar la resposta que creuen més idònia.

edita flag offensive delete link més

Eines de la pregunta

Stats

Asked: 2015-04-03 16:16:57 -0500

Seen: 79 times

Last updated: Apr 03 '15